Global Equity Tracker

Heeft uw onderneming een werknemersparticipatieregeling, zoals een aandelenoptieregeling, waaraan werknemers over de hele wereld deelnemen? Hebt u een gecentraliseerd systeem ingevoerd waarmee u met betrekking tot deze regelingen voldoet aan de inhoudingsverplichtingen in de landen waar uw onderneming actief is? En beschikt u over de middelen om na te gaan of in al die landen daadwerkelijk wordt voldaan aan de verplichtingen, zowel met betrekking tot uitgezonden werknemers als plaatselijke werknemers die deelnemen aan een participatieregeling van de moedermaatschappij? Hoe zorgt u ervoor dat werknemers die besluiten hun opties uit te oefenen snel kunnen beschikken over het betreffende aantal aandelen of het juiste bedrag?

Global Equity Tracker (GET) van KPMG is een web-based hulpmiddel waarmee u de beloning uit participatieregelingen snel en accuraat verstrekt aan uw werknemers, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Bovendien wordt u ondersteund bij het voldoen aan uw inhoudings- en rapportageverplichtingen in de landen waar uw onderneming actief is.

Kenmerken van GET

  • veelzijdigheid: te gebruiken voor een veelheid aan participatieregelingen, zoals aandelenoptieplannen, 'restricted stock plans' en 'restricted stock units'
  • maatwerk: eenvoudig in te stellen op uw specifieke regelingen
  • flexibiliteit: kan ook worden toegepast voor uitgezonden werknemers (expatriates)
  • gemak: web-based toepassing, dus geen installatie van software of onderhoud van hardware
  • compatibiliteit: koppeling is mogelijk aan interne of externe werknemersbestanden, loonadministratie en andere personeelsadministratiesystemen

Voordelen van GET: 

  • ondersteuning bij het voldoen aan loonheffingsverplichtingen
  • snellere verstrekking van prestatiegebonden beloning aan uw werknemers
  • gebruiksgemak
  • tijd- en kostenbesparing doordat handmatige handelingen worden geautomatiseerd
  • vermindering van compliancerisico’s
   

Wetsvoorstel gedetacheerden: meldplicht voor ...

12 februari, 2016 | Nieuws

Het wetsvoorstel bevat een meldingsplicht voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland diensten komen verrichten.…

Lees meer

Invoering Wet deregulering beoordeling arbeid...

03 februari, 2016 | Nieuws

Het op 2 februari 2016 door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft ook gevolgen voor de commissarissen die op dit moment op…

Lees meer

Hoge Raad: terugwerkende kracht crisisheffing...

29 januari, 2016 | Nieuws

De crisisheffing vormt volgens de Hoge Raad geen schending van het recht op eigendom dat wordt beschermd door artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van…

Lees meer

Stemming over Wet DBA opnieuw uitgesteld

18 januari, 2016 | Nieuws

Er zijn momenteel nog te veel vragen die door staatssecretaris Wiebes moeten worden beantwoord.…

Lees meer

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor ke...

15 december, 2015 | Nieuws

De per 1 januari 2016 geldende brutobedragen zijn bekend.…

Lees meer

Belastingdienst maakt toetsingskader (model)o...

04 december, 2015 | Nieuws

Op 4 december 2015 heeft de Belastingdienst op haar website voorbeeldbepalingen gepubliceerd die een rol spelen bij de beoordeling of een overeenkomst een dienstbetrekking is of niet…

Lees meer

Crisisheffing 2014 volgens A-G Wattel in stri...

25 november, 2015 | Nieuws

De advocaat-generaal concludeert dat sprake is van terugwerkende kracht en dat die terugwerkende kracht niet kan worden gerechtvaardigd.…

Lees meer

Fiscale Zaken voor Ondernemers, nummer 18

30 oktober, 2015 | Nieuws

Fiscale Zaken voor Ondernemers is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor in Nederland opererende ondernemers.…

Lees meer

Nieuw besluit internationale aspecten van pen...

28 oktober, 2015 | Nieuws

Dit besluit is een update van het besluit uit 2008 en gaat in op de pensioenopbouw van ingekomen werknemers en de pensioenafwikkeling van uitgaande werknemers.…

Lees meer

Ratificatieproces afgerond: nieuw belastingve...

26 oktober, 2015 | Nieuws

Zoals verwacht is het ratificatieproces van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland afgerond, waardoor het verdrag van toepassing is vanaf 1 januari 2016.…

Lees meer

Overgang van de VAR naar modelovereenkomsten ...

21 oktober, 2015 | Nieuws

Daarmee wil het kabinet tegemoetkomen aan de wensen van zowel de zzp-organisaties en de vakbonden als de werkgeversorganisaties.…

Lees meer

Conclusie A-G Niessen of 150-kilometergrens i...

13 oktober, 2015 | Nieuws

De advocaat-generaal is van mening dat geen sprake is van systematische en duidelijke overcompensatie, zodat strijdigheid met EU-recht zich niet voordoet.…

Lees meer

Hoge Raad: iPad is een computer

18 september, 2015 | Nieuws

Voor belastingjaren tot 2015 is deze kwalificatie van groot belang om de toekenning van een iPad aan de werknemer als onbelast te mogen beschouwen.…

Lees meer

Fiscale maatregelen voor 2016: Andere fiscale...

17 september, 2015 | Nieuws

Behalve de hiervoor genoemde fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2016 staat nog een aantal andere (fiscale) ontwikkelingen op stapel. Hierna worden enkele ontwikkelingen kort…

Lees meer

Fiscale maatregelen voor 2016

15 september, 2015 | Nieuws

Wat op de kluslijst van het kabinet staat voor het komende parlementaire jaar hebben wij voor u op een rij gezet.…

Lees meer

Terugwerkende kracht crisisheffing niet gerec...

26 juni, 2015 | Nieuws

De A-G is van oordeel dat de crisisheffing niet kan plaatsvinden over het loon vóór 25 mei 2012 voor zover dat meer is dan € 150.000.…

Lees meer

Niet-inwoner heeft pas recht op persoonlijke ...

19 juni, 2015 | Nieuws

Iemand die niet in Nederland woont en die in Nederland gedurende slechts een deel van het jaar werkzaam is, heeft geen recht op persoonlijke aftrekposten (zoals hypotheekrenteaftrek), ook…

Lees meer

Afschaffing nihilwaardering rentekorting pers...

15 juni, 2015 | Nieuws

De door een werkgever aan zijn werknemer verleende rentekorting op een personeelslening voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2016 belast.…

Lees meer

Maandsalaris kennismigranten voortaan bereken...

29 mei, 2015 | Nieuws

Bij de omzetting in 2014 naar het maandcriterium heeft de wetgever verzuimd te vermelden dat het gaat om het maandsalaris exclusief vakantietoeslag. Dit is met ingang van 1 maart 2015…

Lees meer

Besluit van de staatssecretaris van Financiën...

06 mei, 2015 | Nieuws

De hoofdregel op basis van het gewijzigde OESO-Commentaar is dat het land waar de werknemer in de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van de dienstbetrekking zijn…

Lees meer

Alternatief voor Beschikking geen loonheffing...

21 april, 2015 | Nieuws

Het alternatief houdt in dat (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en/of opdrachtnemers overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst ter beoordeling of een vrijwaring voor…

Lees meer

Veelgestelde vragen werkkostenregeling gepubl...

18 maart, 2015 | Nieuws

Het antwoord op de vraag over het feest na een studiedag wijkt af van het antwoord dat de Belastingdienst gaf op het webinar en bij eerdere uitlatingen.…

Lees meer

Belangrijke ontwikkeling in de immigratieproc...

09 maart, 2015 | Nieuws

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat het UWV de uitspraak volgt van de Raad van State dat Japanners geen tewerkstellingsvergunning meer nodig hebben.…

Lees meer

Depotstelsel van de baan

06 maart, 2015 | Nieuws

Onlangs is bekend geworden dat het huidige systeem van g-rekeningen definitief niet wordt vervangen door een depotstelsel.…

Lees meer

Arrest Europese Hof van Justitie of 150-kilom...

24 februari, 2015 | Nieuws

Het HvJ EU is van oordeel dat hiervan geen sprake is, tenzij blijkt dat de forfaitaire 30% vergoeding een duidelijke overcompensatie inhoudt ten opzichte van de daadwerkelijk gemaakte extra…

Lees meer

Verruiming werkkostenbudget bij personeelsfee...

13 februari, 2015 | Nieuws

Naar verwachting verruimt de Belastingdienst zijn standpunt over de toepassing van de werkkostenregeling bij bedrijfsuitjes en personeelsfeesten die werkgevers op een externe locatie…

Lees meer

Behandeling wetsvoorstel Wet invoering Beschi...

22 december, 2014 | Nieuws

Op 18 december 2014 heeft de Vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer aangekondigd de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen tot…

Lees meer

Toepassing afdrachtvermindering onderwijs ook...

19 december, 2014 | Nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de afdrachtvermindering onderwijs ook kan worden toegepast met betrekking tot deelkwalificaties.…

Lees meer

Wijziging salariscriterium kennismigranten 20...

17 december, 2014 | Nieuws

De per 1 januari 2015 geldende brutobedragen zijn bekend.…

Lees meer

Uitspraak rechtbank in proefprocedure Meijbur...

12 december, 2014 | Nieuws

Voor zover incidentele betalingen die voor 26 april 2012 of voor 1 maart 2013 zijn gedaan boven de € 150.000 uitkomen, moeten deze buiten de berekening van de crisisheffing blijven.…

Lees meer

Voor gebruikelijkloonregeling zijn werknemers...

01 december, 2014 | Nieuws

Op 28 november 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat van belang is voor dga’s die via hun eigen bv’s participeren in een maatschap.…

Lees meer

Conclusie advocaat-generaal Europese Hof van ...

13 november, 2014 | Nieuws

De advocaat-generaal is van oordeel dat hiervan geen sprake is als in de overgrote meerderheid van de gevallen de desbetreffende werknemers dagelijks op en neer kunnen pendelen tussen hun…

Lees meer

ITR World Tax Review 2015

20 oktober, 2014 | Nieuws

Meijburg & Co is in de onlangs verschenen ITR World Tax 2015 wederom ingedeeld in 'Tier 1'. BEKIJK HIER HET OVERZICHT MET LEADING TAX FIRMS  Daarnaast is Meijburg in 'Tier 1'…

Lees meer

De iPad wordt aangemerkt als communicatiemidd...

30 september, 2014 | Nieuws

De uitspraak heeft tot gevolg dat een iPad zonder inhouding van loonheffingen kan worden vergoed of verstrekt aan medewerkers voor wie het zakelijk gebruik van de iPad van meer dan…

Lees meer

Beschikking geen loonheffingen (BGL) vervangt...

23 september, 2014 | Nieuws

Anders dan bij de VAR wordt de opdrachtgever bij de BGL medeverantwoordelijk voor de controle op de juistheid van de BGL.…

Lees meer

Video-opname Belastingplan 2015

19 september, 2014 | Publicaties

In een video-opname licht een van onze specialisten enkele belangrijke maatregelen toe uit het Belastingplan 2015 op het gebied van de loonheffing en de inkomstenbelasting.…

Lees meer

Wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtve...

18 september, 2014 | Nieuws

Het Belastingplan 2015 bevat ook wijzigingen voor de loonheffingen, zoals de werkkostenregeling en de gebruikelijkloonregeling voor de dga.…

Lees meer

Fiscale maatregelen voor 2015

16 september, 2014 | Nieuws

Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.…

Lees meer

Taxation of International Executives

25 augustus, 2014 | Publicaties

Een serie overzichten met relevante tarieven voor inkomstenbelasting en sociale zekerheid en de belangrijkste fiscale aspecten voor expats.…

Lees meer

Update 2014 van het OESO-Modelverdrag: gevolg...

18 augustus, 2014 | Nieuws

Op 25 juni 2013 heeft de OESO het document ‘OECD Model Tax Convention: Tax Treaty Treatment of Termination Payments’ op haar website gepubliceerd, waarna op 15 juli…

Lees meer

Thinking Beyond Borders: Management of Extend...

01 augustus, 2014 | Publicaties

Samenvattingen van 71 landen helpen u bij het identificeren van compliance-aangelegenheden die zakelijke reizigers aangaan en bij het ontwikkelen van een aanpak op maat binnen uw…

Lees meer

Nieuw besluit inzake vergoedingen en verstrek...

21 juli, 2014 | Nieuws

Per 1 juli 2014 is het Besluit Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen aangepast. Naast redactionele wijzigingen gaat het hierbij voornamelijk om wijzigingen ten…

Lees meer

Aanpassingen in werkkostenregeling aangekondi...

04 juli, 2014 | Nieuws

De aanpassingen zijn bedoeld om de uitvoerbaarheid te verbeteren en zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2015.…

Lees meer

MyTaxPE.nl: Behaal uw NOB PE-uren waar en wan...

03 juli, 2014 | Nieuws

KPMG Meijburg & Co introduceert ‘My Tax PE’. MyTaxPE.nl is een digitale omgeving waar trainingen via ‘video on demand’ op pc of tablet te bekijken zijn. De…

Lees meer

Materieel terugwerkende kracht van heffing ov...

20 juni, 2014 | Nieuws

Op 20 juni 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de materieel terugwerkende kracht van de heffing over excessieve vertrekvergoedingen fiscaalrechtelijk door de beugel kan.…

Lees meer

Fiscale Zaken voor Ondernemers, nummer 14

19 juni, 2014 | Nieuws

Fiscale Zaken voor Ondernemers is de digitale nieuwsbrief van KPMG Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor in Nederland opererende ondernemers.…

Lees meer

Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen aan ter aa...

02 juni, 2014 | Nieuws

De aanpassing van de pensioenen in 2015 (Witteveen 2015) is een feit.…

Lees meer

Eerste uitspraak rechtbank inzake crisisheffi...

08 mei, 2014 | Nieuws

Op 7 mei 2014 heeft Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in zeven individuele procedures inzake de crisisheffing.…

Lees meer

Europese Commissie: 150-kilometergrens verbod...

05 mei, 2014 | Nieuws

De Europese Commissie is van mening dat de 150-kilometergrens een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers vormt.…

Lees meer

Aanpassing nihilwaardering rentekorting perso...

24 april, 2014 | Nieuws

In het Belastingplan 2015 zal de fiscale behandeling van de rentekorting worden aangepast.…

Lees meer

Nieuw besluit over fiscale gevolgen van buite...

11 april, 2014 | Nieuws

Op 7 april 2014 is er een geactualiseerd besluit gepubliceerd de fiscale gevolgen van buitenlandse sociale verzekeringen.…

Lees meer

Nettolijfrente voor belastingplichtigen met p...

01 april, 2014 | Nieuws

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het pensioengevend loon gekort tot € 100.000 en voor het inkomen daarboven wordt een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd: de…

Lees meer

Hoge Raad: 30%-regeling niet van toepassing b...

28 maart, 2014 | Nieuws

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 30%-regeling niet van toepassing op een nieuwe, tweede dienstbetrekking naast een bestaande dienstbetrekking die onder de 30%-regeling valt.…

Lees meer

Fiscale Zaken voor Ondernemers, nummer 13

06 maart, 2014 | Nieuws

Fiscale Zaken voor Ondernemers is de digitale nieuwsbrief van KPMG Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor in Nederland opererende ondernemers.…

Lees meer

Wetsvoorstel met maatregelen uit pensioenakko...

24 januari, 2014 | Nieuws

Een wetsvoorstel is ingediend met maatregelen uit het in december 2013 gesloten akkoord tussen de fracties van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP en de regering over aanpassing van de…

Lees meer

Herziening Wet arbeid vreemdelingen

23 januari, 2014 | Nieuws

Nadat op 1 juni 2013 al de Wet modern migratiebeleid werd ingevoerd, is op 1 januari 2014 de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen van kracht geworden.…

Lees meer

Overeenstemming over aanpassing pensioenen in...

19 december, 2013 | Nieuws

De fracties van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP hebben overeenstemming bereikt met de regering over aanpassing van de pensioenen in 2015.…

Lees meer

Introductie van de Registratie Niet Ingezeten...

29 november, 2013 | Nieuws

Met de inwerkingtreding op 6 januari 2014 van de Wet basisregistratie personen vervalt het sofinummer definitief en wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt door de…

Lees meer

Stamrechtvrijstelling onder voorwaarden ook m...

22 november, 2013 | Nieuws

In verband met het vervallen van de stamrechtvrijstelling is in overgangsrecht voorzien voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten.…

Lees meer

ITR World Tax 2014

13 november, 2013 | Nieuws

KPMG Meijburg & Co. is in de onlangs verschenen ITR World Tax 2014 ingedeeld in 'Tier 1'.…

Lees meer

Internationale personeelsuitzending (niet-fis...

19 september, 2013 | Pagina

Meijburg & Co Expatriate Services biedt werkgevers en uitgezonden werknemers ondersteuning en samenwerking bij alle aspecten van grensoverschrijdende arbeid. Het is een unieke groep…

Lees meer

Global Equity Compensation Reporter

18 september, 2013 | Pagina

GECR is een veelomvattende web-based oplossing van KPMG en verschaft inzicht in de behandeling van werknemersparticipatieregelingen in verschillende landen over de hele wereld. GECR biedt…

Lees meer

Expatriate Payroll Review (EPR)

18 september, 2013 | Pagina

Met behulp van de Expatriate Payroll Review (EPR) van Meijburg & Co kunt u nagaan of de kosten die vallen onder de 30%-regeling en de vergoeding van extraterritoriale kosten correct in uw…

Lees meer

Loonbelasting / Sociale verzekeringen

12 september, 2013 | Pagina

Wanneer u de loonbelastingspecialisten van Meijburg & Co inschakelt, weet u waar u aan toe bent. U vermijdt onaangename verrassingen in de vorm van naheffingen die tot vijf jaar in het…

Lees meer

Werknemersparticipaties

12 september, 2013 | Pagina

Meijburg & Co geeft advies op maat aan organisaties die meer willen weten over werknemersparticipaties. Wij hebben een groep van specialisten die zich richten op alle facetten van de…

Lees meer

Internationale personeelsuitzending

12 september, 2013 | Pagina

De IES-groep van Meijburg & Co bestaat uit circa twaalf specialisten die zich fulltime bezighouden met fiscale dienstverlening aan expatriates. Dit garandeert een diepgaande expertise. De…

Lees meer

People Services

12 september, 2013 | Pagina

International Executive Services (IES) van Meijburg & Co adviseert werkgevers en uitgezonden werknemers (expatriates) over de fiscale en socialezekerheidsaspecten van grensoverschrijdende…

Lees meer