Laatste btw-aangifte over 2020: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

24 december 2020
Laatste btw-aangifte over 2020: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

In de laatste btw-aangifte over het boekjaar (voor de meeste ondernemers de Q4 2020 of december 2020 aangifte) moet u correcties op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) en het privégebruik auto verwerken. Ons memorandum geeft een up-to-date beschrijving over de werking van de correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften. In het memorandum hebben wij de laatste ontwikkelingen op dit vlak verwerkt. Daarnaast hebben we een stroomschema opgenomen waarin wij stap voor stap weergeven hoe u de BUA-berekening kunt opstellen. Tevens beschrijven wij de werking van de btw-correctie privégebruik auto.

Het memorandum is bedoeld als een aanvulling op het bijgevoegde stroomschema en geeft een nadere toelichting op de acht stappen. Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) sluit de aftrek van btw (ook wel ‘voorbelasting’ genaamd) op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit als de ondernemer deze gratis of beneden kostprijs ter beschikking stelt. Dat de ondernemer vaak een zakelijke reden heeft voor giften en personeelsvoorzieningen (bijvoorbeeld relatiebeheer, personeelsbinding en dergelijke) doet hier niet aan af. De achterliggende gedachte hierbij is dat deze bedrijfskosten weliswaar zakelijk zijn, maar consumptief van aard, waarbij de btw juist de consumptie wil belasten. Er geldt een drempelbedrag van € 227 per begunstigde. Zijn de totale aanschaffings- of voortbrengingskosten (de kostprijs) van de verstrekkingen minder dan € 227 (exclusief btw) per boekjaar per begunstigde, dan hoeft de ondernemer geen BUA-correctie te maken. Indien de drempel wordt overschreden, dan moet de ondernemer een BUA-correctie maken in de laatste btw-aangifte van het boekjaar. Dit betreft een fatale drempel: bij overschrijding van de drempel is ook de voorbelasting op de verstrekkingen binnen het drempelbedrag niet aftrekbaar.

Klik hieronder om het memorandum te openen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.