Onbelaste lunches; of toch niet?

27 mei 2024
ONBELASTE LUNCHES; OF TOCH NIET?

Op vrijdag 24 mei 2024 wees de Hoge Raad arrest in een inmiddels al spraakmakende zaak. Daarin ging het om een werkgever die in de jaren 2017 en 2018 zijn werknemers gratis gezonde, door diëtisten uitgebalanceerde lunchmaaltijden aanbood. De Belastingdienst was van mening dat dit niet onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen viel en dat de werkgever om die reden een eindheffing verschuldigd was. Zowel de rechtbank als het gerechtshof gingen daarin mee. De werkgever was het hier niet mee eens en ging – succesvol – in cassatie.

Hoge Raad 24 mei 2024

Anders dan het gerechtshof en de rechtbank oordeelde de Hoge Raad dat het gratis verstrekken van gezonde lunchmaaltijden in de jaren 2017 en 2018 wel degelijk onder de vrijstelling voor arbovoorzieningen valt. Dit betekent dat de werkgever geen loonheffingen verschuldigd is over de verstrekte lunchmaaltijden. Het is voor toepassing van de gerichte vrijstelling voldoende dat sprake is van een duidelijk beleid dat gericht is op de gezondheid van de werknemers. De Hoge Raad legt een viertal argumenten ten grondslag aan zijn arrest:

  1. De werkgever had een arbobeleid gericht op de gezondheid van de werknemers.
  2. De lunchmaaltijden waren onderdeel van dit arbobeleid.
  3. De lunchmaaltijden waren bedoeld om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te bevorderen.
  4. De lunchmaaltijden droegen bij aan het verminderen van het ziekteverzuim.

Betekent dit dat lunches onbelast kunnen worden vergoed?

Hoewel de nieuwsberichten van verschillende media de suggestie wekken dat lunchmaaltijden met de komst van het arrest van de Hoge Raad vrijgesteld aan werknemers kunnen worden verstrekt, is dit niet correct. Met ingang vanaf 1 januari 2022 is de tekst van artikel 8.4a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gewijzigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat alleen verplichte arbovoorzieningen gericht zijn vrijgesteld. Daaronder vallen volgens de parlementaire geschiedenis arbeidsvoorzieningen:

  1. ter bestrijding of het voorkomen van veiligheids- of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met de arbeid;
  2. uitgaande van de stand van de wetenschap, professionele dienstverlening en arbeidshygiënische strategie;
  3. die redelijkerwijs (in een specifieke situatie) van de werkgever gevergd kunnen worden.

Samenvattend zal een gezonde lunch als gevolg van de tekstuele wetswijziging als uitgangspunt niet onder de verplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet vallen en daarmee, sinds de wetswijziging van 1 januari 2022, waarschijnlijk niet gericht vrijgesteld kunnen worden verstrekt.

Benieuwd naar de impact van het Hoge Raad-arrest en naar welke mogelijkheden er arbeids- en fiscaalrechtelijk zijn om gezonde lunches te faciliteren binnen jouw organisatie? Neem dan vooral contact op met de auteurs of een van de andere leden van ons People Services- team.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.