Rechtbank: doorbelasting WA-premies door ziekenhuis aan MSB vrij van btw

31 mei 2024
Rechtbank: doorbelasting WA-premies door ziekenhuis aan MSB vrij van btw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zich onlangs uitgesproken over de btw-behandeling van de doorbelasting van WA-premies door een ziekenhuis aan het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Volgens de rechtbank is voor deze doorbelasting geen btw verschuldigd. Deze uitspraak is positief voor de praktijk, omdat een MSB doorgaans geen recht op aftrek van voorbelasting heeft.

De Belastingdienst heeft bij veel ziekenhuizen die samenwerken met een MSB het standpunt ingenomen dat doorbelastingen van WA-premies btw-belast zijn. Als u op dit moment btw voldoet over dergelijke doorbelastingen, raden wij u naar aanleiding van deze uitspraak aan (voor zover nog niet gedaan) hiertegen formeel bezwaar aan te tekenen om uw rechten veilig te stellen.

Feiten en omstandigheden

Belanghebbende exploiteert een ziekenhuis. Zowel medisch specialisten die bij haar in loondienst zijn als vrijgevestigde medisch specialisten verrichten de medisch-specialistische zorg binnen haar ziekenhuis. De vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich verenigd in een MSB.

Alle medische verrichtingen binnen het ziekenhuis vinden plaats onder verantwoordelijkheid en voor risico van belanghebbende. Op grond van artikel 7:462 van het Burgerlijk Wetboek is belanghebbende medeaansprakelijk voor alle medische verrichtingen binnen haar ziekenhuis. Dat geldt ook met betrekking tot de medische verrichtingen van het MSB.

Voor de afdekking van haar wettelijke aansprakelijkheid heeft belanghebbende een WA-verzekering afgesloten. Volgens de onderliggende verzekeringsovereenkomst is belanghebbende verzekeringsnemer en zijn de individuele medisch specialisten en het MSB medeverzekerden.

Belanghebbende belast jaarlijks een deel van de WA-premie volgens een overeengekomen verdeelsleutel door aan het MSB. Over deze doorbelasting heeft zij conform het standpunt van de Belastingdienst aan het MSB btw in rekening gebracht. Deze btw heeft zij op aangifte voldaan.

Volgens de inspecteur vormt de doorbelasting van de WA-premie namelijk de vergoeding voor een door belanghebbende voor het MSB verrichte prestatie, namelijk het vrijwaren van het MSB van schadeverhaal. Over de doorbelasting is volgens de Belastingdienst 21% btw verschuldigd. Belanghebbende meent dat tegenover de doorbelasting van de WA-premie geen prestatie staat en anders dat de aard van de dienst een btw-vrijgestelde verzekeringsprestatie is en dat over de doorbelasting dan ook geen btw verschuldigd is.

Oordeel rechtbank

De rechtbank volgt het standpunt van de inspecteur niet. Volgens haar vrijwaart de verzekeraar en niet belanghebbende het MSB en de individuele medisch specialisten van schadeverhaal. Het MSB en de specialisten worden in de verzekeringsovereenkomst immers expliciet als medeverzekerden aangemerkt en zij kunnen, ook los van belanghebbende, de vrijwaring bij de verzekeraar inroepen.

Bovendien staat volgens de rechtbank in het geheel geen prestatie tegenover de doorbelasting van de WA-premie door belanghebbende aan het MSB. De doorbelasting vormt volgens haar enkel een bijdrage in de kosten die belanghebbende maakt voor het afdekken van haar aansprakelijkheid voor de medische verrichtingen van het MSB binnen haar ziekenhuis. Aldus is volgens de rechtbank over de doorbelasting geen btw verschuldigd.

Mocht tegenover de doorbelasting toch een prestatie van belanghebbende staan, dan is die volgens de rechtbank een handeling ter zake van verzekering. Dergelijke handelingen zijn van btw vrijgesteld. Daarmee wordt voorkomen dat ter zake van die dienst zowel assurantiebelasting als btw is verschuldigd.

Commentaar KPMG Meijburg & Co

Naar onze mening geeft de rechtbank een zeer gedegen en niet mis te verstaan oordeel over het standpunt van de Belastingdienst. Naast de drie gegeven onderbouwingen waarom geen sprake kan zijn van btw-heffing, zijn er zelfs nog meer argumenten aan te voeren. Toch is het onze ervaring dat de Belastingdienst landelijk zeer principieel van mening is dat de doorbelasting van WA-premies tot heffing van btw moet leiden. Het is daarom afwachten of de Belastingdienst in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak. In ieder geval tot hier duidelijkheid over komt, raden wij u aan uw rechten veilig te stellen door formeel bezwaar aan te tekenen, indien u btw heeft voldaan over dergelijke doorbelastingen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.