Hoe effectief is het UBO-register?

19 april 2019
Schrijvende man

Langverwacht, maar op 4 april 2019 is dan toch het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten gepubliceerd. Met het wetsvoorstel wordt voorzien in de verplichting tot het invoeren van het Ultimate Beneficial Owner (UBO) register. Het UBO-register vloeit voort uit de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn. Doelstelling van deze richtlijn is om het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering te voorkomen. De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat het UBO-register naar verwachting beperkt effectief is in het bereiken van deze doelen. Jennifer Evers, Senior Tax Manager bij Meijburg & Co, licht dit toe.

Voor welke vennootschappen en juridische entiteiten geldt het UBO-register?

In het wetsvoorstel wordt een nieuwe verplichting gecreëerd voor entiteiten om een UBO te registreren in het UBO-register. De vierde anti-witwasrichtlijn kent twee registers voor het registreren van UBO’s. Het wetsvoorstel dat begin april is gepubliceerd introduceert één van de twee registers, namelijk dat voor vennootschappen en andere juridische entiteiten. Dit register dient uiterlijk op 10 januari 2020 gerealiseerd te zijn. Het UBO-register geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen en vennootschappen die hun statutaire zetel in Nederland hebben. Dit kunnen onder andere BV’s, NV’s (niet beursgenoteerd), verenigingen en stichtingen, zijn. Ook Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en een Stichting Administratiekantoor (STAK) vallen onder het UBO-register. 
Het wetsvoorstel voor het (tweede) register voor trusts en soortgelijke juridische constructies wordt separaat gepubliceerd en geïmplementeerd. In de toelichting bij het wetsvoorstel is opgenomen dat een fonds voor gemene rekening valt onder laatstgenoemd register. Het register voor trusts en soortgelijke juridische constructies dient geïmplementeerd te zijn voor 10 maart 2020. 
 

Welke informatie wordt (openbaar) toegankelijk?

Openbaar toegankelijk worden de gegevens in het UBO-register over de naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang. Er dienen ook aanvullende gegevens te worden ingeschreven in het UBO-register. Deze uitgebreidere informatie waaronder adres en fiscaal nummer van de UBO, is alleen toegankelijk voor instellingen die een geheimhoudingsplicht kennen. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van het wetsvoorstel en een beschrijving van wie als UBO kwalificeert, verwijzen wij u naar onze eerdere berichtgeving op 8 april 2019 en 13 april 2018
 

Wat zijn de doelstellingen van het UBO-register?

Het UBO-register geeft meer transparantie met als doel terrorismefinanciering en witwassen te voorkomen. De UBO-informatie wordt geregistreerd door de Kamer van Koophandel (KvK). De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de handhaving van het register. Hierbij controleert de Belastingdienst uitsluitend op de door de KvK aangeleverde signalen met betrekking tot het niet-tijdig, onjuist of onvolledig aanleveren van gegevens.

Echter, als reactie op het wetsvoorstel heeft juist de Belastingdienst aangegeven dat de handhaving van het UBO-register naar verwachting beperkt effectief is. Dit komt volgens hen doordat het in de praktijk ingewikkeld en zelfs onmogelijk zal zijn om relevante informatie uit het buitenland te verkrijgen. Ook zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om door te dringen in bewust opgezette niet-transparante constructies. Daarnaast is het wetsvoorstel volgens de Belastingdienst fraudegevoelig aangezien UBO’s die zich om fiscale of andere redenen achter niet-transparante constructies verschuilen, eerder geneigd zullen zijn om onjuiste of onvolledige UBO-informatie te verstrekken.

Deze conclusies zijn, gezien de inbreuk op de privacy die het wetsvoorstel tot gevolg heeft en de zorgen die hierover onder meer tijdens de consultatie van het wetsvoorstel zijn geuit, op zijn minst opmerkelijk te noemen. Toch is de verwachting dat het wetsvoorstel wordt goedgekeurd en in beginsel iedere in Nederland gevestigde onderneming en vennootschap dus voortaan haar UBO(‘s) zal moeten publiceren.

Heeft u vragen over het UBO-register of de (eventuele) gevolgen van het register voor uw persoonlijke situatie? Neem dan gerust contact op met Meijburg & Co en/of Meijburg Legal.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.