Tweede Kamer neemt pakket Belastingplan 2021 en wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling aan

13 november 2020
Tweede Kamer neemt pakket Belastingplan 2021 en wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling aan

Op 12 november 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2021 en het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling. Het pakket Belastingplan 2021 bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

 • Belastingplan 2021
 • Overige fiscale maatregelen 2021
 • Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
 • Wet CO2-heffing industrie
 • Wet differentiatie overdrachtsbelasting
 • Wet aanpassing box 3
 • Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen
 • Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

Voor een uitgebreidere toelichting op de voorstellen zoals deze zijn ingediend verwijzen wij naar ons Prinsjesdagmemorandum. Voor de aanscherping van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 2022 en de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK, voor 2021 en 2022) zijn op 5 oktober 2020 nog twee aparte nota’s van wijziging bij het Belastingplan 2021 ingediend (zie onze eerdere berichtgeving).

Bij de stemming op 12 november 2020 zijn ook amendementen en moties aangenomen. De aangenomen fiscale amendementen en een selectie van de aangenomen moties beschrijven wij kort hieronder.

Belastingplan 2021

Aangenomen amendementen

 • De percentages voor de afdrachtvermindering van de BIK worden aangepast opdat het MKB hier een groter voordeel uit ontleent. De BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen wordt verhoogd van 3% naar 3,9% en voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 miljoen verlaagd van 2,44% naar 1,8% (35572-51).
 • De bestaande vrijstellingen in de schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers worden, na toepassing van de inflatiecorrectie, voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244. Beoogd wordt particuliere geldschieters als familie en/of vrienden noodlijdende ondernemers te laten helpen door de coronacrisis te komen (35572-73).
 • De Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, ook wel bekend als de Postcoderoosregeling, wordt per 1 april 2021 afgeschaft in plaats van per 1 januari 2021. Vanaf 1 april 2021 kunnen coöperaties en verenigingen van eigenaars subsidie aanvragen voor een zonne-energieproject of een kleinschalig windenergieproject. Net als in de huidige Postcoderoosregeling wordt in de nieuwe subsidieregeling het postcodegebied gebruikt om het lokale karakter te waarborgen (35572-39).

Selectie aangenomen moties

De Tweede Kamer verzoekt het kabinet:

 • om in overleg met de betrokken sectoren onderzoek te doen naar concrete beleidsvoorstellen om, zowel fiscaal als niet-fiscaal, investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken en deze in het eerste kwartaal van 2021 naar de Tweede Kamer te sturen (35572-47);
 • voortaan relevante neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart te brengen en te beargumenteren waarom ervoor is gekozen neveneffecten wel of niet te compenseren (35572-62);
 • onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat) en de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2021 te rapporteren (35572-65);
 • een overzicht te verstrekken van de inningskosten en de opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen (35572-69);
 • te onderzoeken of en hoe belastingplichtigen de mogelijkheid kan worden geboden om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement in box 3 (35572-70);
 • op korte termijn te komen met een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto's aanzienlijk te versimpelen (35572-72).

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Aangenomen amendementen

 • Vanaf 1 april 2021 gaat een woningwaardegrens van € 400.000 gelden voor de per 1 januari 2021 in te voeren eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers jonger dan 35 jaar (‘starters’). Alleen starters die een huis kopen van maximaal € 400.000 krijgen dan nog de vrijstelling, starters die een duurder huis kopen betalen net als andere huizenkopers 2% overdrachtsbelasting over het gehele bedrag. De woningwaardegrens wordt jaarlijks geïndexeerd. De waarde wordt beoordeeld per gehele woning en daarbij behorende aanhorigheden, mits deze gelijktijdig met de woning worden verkregen (35576-28).
 • De horizonbepaling voor genoemde eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt vervalt. Door de horizonbepaling zou de vrijstelling automatisch vervallen per 1 januari 2026, dat gebeurt nu dus niet. Op basis van de evaluatie in 2024 zal worden bekeken of de Wet differentiatie overdrachtsbelasting het gewenste effect heeft (35576-20).
 • Wooncoöperaties worden uitgezonderd van de verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting naar 8% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen. Dit bewerkstelligt dat wooncoöperaties als gemeenschappelijke bewoners van een complex worden gelijkgesteld aan de individuele koper van een complex (35576-24).

Tot slot

De aangenomen amendementen worden nu verwerkt in de wetsvoorstellen, waarna de Eerste Kamer deze in de komende weken zal behandelen. Anders dan de Tweede Kamer kan de Eerste Kamer geen wijzigingen meer aanbrengen, maar de wetsvoorstellen slechts integraal aannemen of verwerpen (dat laatste is overigens niet waarschijnlijk). Medio december 2020 zal de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen stemmen. Verder zullen de hiervoor beschreven aangenomen moties waarschijnlijk worden uitgevoerd, omdat de staatssecretaris van Financiën deze niet heeft ontraden.
 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.