Nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen – Maart 2023

31 maart 2023
WOZ

Inhoud

1. WOZ 2023 is gestart!

In deze periode ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2023. De op deze beschikking vermelde waarde van uw vastgoed vormt de basis voor diverse belastingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen (OZB), de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting. Voorts is de waarde van belang bij het bepalen van de fiscale afschrijving (vennootschapsbelasting).

Wij adviseren u de door de gemeente vastgestelde waarde kritisch te beoordelen. De specialisten van KPMG Meijburg & Co staan u hierin desgewenst bij. Tot slot benadrukken wij dat een bezwaar tegen de beschikking binnen zes weken na dagtekening daarvan moet worden ingediend.

Naar boven

2. Gebruikersaanslag OZB tijdens covid vernietigd

Voor belastingjaar 2021 is aan een bioscoop een aanslag OZB voor het in gebruik hebben uitgereikt. Belanghebbende heeft gesteld dat de gebruikersaanslag ten onrechte is opgelegd, aangezien de bioscoop op 1 januari 2021 vanwege overheidsmaatregelen in het kader van covid gesloten moest zijn. Rechtbank Limburg gaat mee in het betoog van belanghebbende en overweegt dat de onroerende zaak weliswaar ter beschikking stond, maar niet toegankelijk was voor het publiek en daardoor ook niet geëxploiteerd kon worden als bioscoop. Voorts ziet de rechtbank geen aanleiding dat de verklaring ter zitting van belanghebbende – dat er geen andere activiteiten konden plaatsvinden en ook niet hebben plaatsgevonden tijdens de sluiting van overheidswege – onjuist zou zijn.

Naar boven

3. Drijvend zonnepark roerend?

In deze zaak is de vraag aan de orde of een drijvend zonnepark als roerend of onroerend moet worden aangemerkt. Met de kwalificatie ‘onroerend’ kom je immers binnen het bereik van de WOZ. Het gaat om een zonnepark van ruim 70.000 zonnepanelen die bevestigd zijn op drijflichamen in het water, in combinatie met in de bodem geplaatste ankers.

Voor de uitleg van het begrip ‘onroerende zaak’ binnen de WOZ dient te worden aangesloten bij de civielrechtelijke invulling volgens het Burgerlijk Wetboek. Op basis hiervan worden als onroerend aangemerkt de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Zijn de zonnepanelen bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven? De rechtbank vindt van niet. Niet in geschil is namelijk dat de verbinding tussen het zonnepark en de daaronder gelegen bodem middels klapankers en kabels toelaat dat het zonnepark met de waterstand meebeweegt en tegelijkertijd voorkomt dat het zonnepark afdrijft. Op basis van hiervan is de rechtbank van oordeel dat deze verbinding niet maakt dat het zonnepark duurzaam met de grond is verenigd. Aldus vormt een drijvend zonnepark volgens de rechtbank geen onroerende zaak.

Naar boven

4. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw fiscaal adviseur bij Meijburg of met een van onderstaande contactpersonen, of ga naar onze website.

Naar boven

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.