Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen – september 2021

23 september 2021
gebouwen

Inhoud

  1. Impact corona op WOZ-waarde
  2. Provinciale onroerendezaakbelasting of ingezetenenheffing?
  3. Verlaging verhuurderheffing
  4. Wetsvoorstel lagere parkeertarieven voor emissieloze voertuigen controversieel verklaard
  5. Energielabel C voor kantoorgebouwen verplicht vanaf 1 januari 2023

1. Impact corona op WOZ-waarde

Bij de waardevaststelling van de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2021 is de relevante waardepeildatum 1 januari 2020. Dit lokt discussie uit over de vraag of corona invloed heeft op de WOZ-waarde 2021. Op 1 januari 2020 had corona Nederland immers nog niet bereikt. Kort hierna was dit uiteraard geheel anders. Wij merken in de praktijk dat gemeenten heel wisselend omgaan met de impact van corona op de WOZ-waarde. Wij zijn tot nu toe de volgende situaties tegengekomen:

  • De gemeente stelt dat geen sprake is van een waardereducerende omstandigheid: afwijzen.
  • De gemeente past op voorhand een forfaitaire aftrek toe, bijvoorbeeld 5-10% op de eindwaarde.
  • Na bezwaar/overleg met de gemeente wordt een aftrek per object bepaald. De hoogte varieert van geval tot geval, afhankelijk van het soort vastgoed. Hierbij kunt u denken aan OV-vastgoed, hotels, horeca, stadions en evenementenhallen.

Wij zijn van mening dat de impact van corona op basis van een speciale WOZ-bepaling al een waardeverlagende invloed kan hebben in het belastingjaar 2021. Het is van belang om de WOZ-waardering van de gemeente kritisch te beoordelen om te bekijken of de impact van corona in voldoende mate is meegenomen. Voor aankomend jaar 2022 is de waardepeildatum 1 januari 2021, waarbij de impact van corona (nog) zwaarder mee zou moeten wegen.

Naar boven

2. Provinciale onroerendezaakbelasting of ingezetenenheffing?

De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het onderzoeksrapport ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ aangeboden. Hierin worden alternatieven onderzocht voor het (mogelijk) wegvallen van de opcenten motorrijtuigenbelasting, een belangrijke inkomstenbron van de provincies. Tot de alternatieven behoort de ingezetenenheffing met een vast bedrag per stemgerechtigde inwoner of per huishouden in de provincie. Deze heffing zou gecombineerd kunnen worden met een vestigingsheffing voor bedrijven met vaste of gedifferentieerde tarieven, bijvoorbeeld naar locatie of type bedrijf. Een andere mogelijkheid is de invoering van een provinciale OZB voor gebruikers en eigenaren, waarbij kan worden aangesloten bij de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ. Het rapport verkent daarnaast opties als een provinciale voertuigen- of toeristenbelasting en opcenten op de kilometerheffing.

Naar boven

3. Verlaging verhuurderheffing

Op Prinsjesdag 2021 is bekend geworden dat de verhuurderheffing wordt verlaagd. Het kabinet heeft naar aanleiding van een motie besloten om de huren in de sociale sector te bevriezen. Dit betekent dat in 2021 geen huurverhoging mag worden toegepast. Daarom heeft het kabinet aangegeven dat woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders tegemoetgekomen worden via een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. Dit betekent dat de verhuurderheffing per 1 januari 2022 structureel met € 180 miljoen wordt verlaagd. Het tarief voor 2022 zou 0,527% zijn (2021: 0,526%), maar wordt nu 0,485%. Daarnaast stelt het kabinet voor om de bedragen van de heffingsverminderingen voortaan maandelijks (was per kwartaal) te kunnen wijzigen om budgettaire overschrijding te voorkomen. De eventuele afschaffing van de verhuurderheffing is een taak van het nieuwe kabinet.

Naar boven

4. Wetsvoorstel lagere parkeertarieven voor emissieloze voertuigen controversieel verklaard

Het wetsvoorstel waarbij de gemeenten de bevoegdheid wordt verleend om lagere parkeertarieven te hanteren voor emissieloze voertuigen is door de Tweede Kamer als controversieel aangemerkt. Het gaat hierbij om die voorstellen en onderwerpen waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat de behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. De voorgestelde wijziging van de Gemeentewet geeft gemeenten de autonome bevoegdheid om door middel van tariefdifferentiatie het gebruik van emissieloze voertuigen te stimuleren en daarmee bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.  

Naar boven

5. Energielabel C voor kantoorgebouwen verplicht vanaf 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw op die datum niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit, waarvan u de voorwaarden en uitzonderingen kunt vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De datum waarop aan deze verplichting moet worden voldaan, komt snel dichterbij. Daarom is het verstandig nu te controleren of uw kantoor onder de verplichting valt, en om energiebesparende maatregelen te nemen als uw kantoor nog niet voldoet. Op de website www.ep-online.nl kunt u nagaan of uw kantoorgebouw een energielabel heeft en, zo ja welk label dit is. Let er daarbij op dat een label tien jaar geldig is. Investeringen om een beter energielabel te verkrijgen komen wellicht in aanmerking voor fiscale faciliteiten. Indien een kantoor op dit moment (nog) niet voldoet aan de verplichting, kan dit aanleiding zijn voor een verlaging van de WOZ-waarde.

Naar boven

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.