NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen – eerste editie 2024

19 maart 2024
WOZ

De NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de eerste editie van 2024.

Naar boven

Inhoud

1. WOZ 2024 is gestart!

2. Wijzigingen WOZ-proceskostenvergoeding

3. Tariefstijging afgekeurd

4. De rol van de WOZ-waarde in het nieuwe box 3-stelsel

5. Contact

1. WOZ 2024 is gestart!

In deze periode ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2024. De op deze beschikking vermelde waarde van uw vastgoed vormt de basis voor diverse belastingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen (OZB), de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting. Voorts is de WOZ-waarde van belang bij het bepalen van de fiscale afschrijving (vennootschapsbelasting).

Wij adviseren u de door de gemeente vastgestelde waarde kritisch te beoordelen. De specialisten van KPMG Meijburg & Co staan u hierin desgewenst bij. Tot slot benadrukken wij dat een bezwaar tegen de beschikking binnen zes weken na dagtekening daarvan moet worden ingediend.

Naar boven

2. Wijzigingen WOZ-proceskostenvergoeding

Er is veel te doen geweest rondom het hoge aantal bezwaarschriften van zogenoemde no-cure-no-paybureaus en de daarmee samenhangende toegenomen proceskosten die gemeenten moeten vergoeden. Gemeenten zijn veel tijd kwijt aan de behandeling van de talloze bezwaarprocedures, waardoor er vertragingen optreden in de werkprocessen. Daarnaast zijn de vergoedingen een forse kostenpost, zie tevens onze nieuwsbrief van augustus 2023. Per 2024 zijn daarom twee belangrijke maatregelen ingevoerd:

  1. het standaard uitbetalen van de proceskostenvergoeding aan de belanghebbende;
  2. een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding in het kader van de WOZ.

De hoogte van de proceskosten bij WOZ-zaken is op 25% van de tarieven in andere belastingzaken vastgesteld, wat een verlaging van 75% betekent. De praktijk moet nu uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zal leiden tot minder bezwaarprocedures.

Naar boven

3. Tariefstijging afgekeurd

De gemeente Vlaardingen heft tot en met het belastingjaar 2020 OZB van zowel de eigenaar als de gebruiker van niet-woningen. Met ingang van belastingjaar 2021 is het belastingtarief voor de heffing van de OZB gebruiker op nihil gesteld. Het tarief voor de OZB eigenaar is significant verhoogd, met het tarief van de OZB gebruiker. Dit betekent bijna een verdubbeling van het belastingtarief voor de eigenaar.

Belanghebbende stelt dat de gemeentelijke verordening op het punt van de tariefstelling onverbindend moet worden verklaard. Het gerechtshof oordeelt dat sprake is van strijd met het evenredigheidsbeginsel en het verbod op willekeurige en onredelijke belastingheffing.

Het gerechtshof acht een volledige onverbindendverklaring disproportioneel, maar verlaagt wel de aanslag OZB eigenaar naar het tarief van 2020 plus een index van 3%.

Steeds meer gemeenten gaan in hun tariefstelling over tot eenzelfde handelwijze als de gemeente Vlaardingen. Het is dus van belang om hier kritisch naar te kijken.

Naar boven

4. De rol van de WOZ-waarde in het nieuwe box 3-stelsel

Zoals bekend gaat de belastingheffing in box 3 veranderen richting het belasten van het werkelijke rendement. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het nieuwe stelsel is 1 januari 2027. In het nieuwe stelsel vormt de startwaarde voor woningen in box 3 de WOZ-waarde aan het begin van 2027. Dit zou kunnen betekenen dat een relatief hoge WOZ-waarde aan het begin van 2027 interessant kan zijn.

Naar boven

5. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg & Co of met een van onderstaande contactpersonen, of ga naar onze website.

Naar boven

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.