Verlenging en uitbreiding Noodpakket banen en economie (Noodpakket 2.0)

26 mei 2020
Noodpakket 2.0

Ruim twee maanden geleden kondigde het kabinet in de Kamerbrief ‘Noodpakket banen en economie’ van 17 maart 2020 een aantal noodmaatregelen aan, bedoeld om de eerste acute en breed verspreide economische schok ten gevolge van het coronavirus en de ingestelde crisismaatregelen te dempen (zie onze eerdere berichtgeving hierover). Op 20 mei 2020 heeft het kabinet – opnieuw per Kamerbrief – een verlenging van diverse maatregelen uit dit eerste noodpakket (Noodpakket 1.0) aangekondigd, aangevuld met nieuwe maatregelen (Noodpakket 2.0). Bij de verlengde maatregelen worden wel verschillende voorwaarden aangepast nu werkenden, bedrijven en ondernemers zich meer en meer zullen moeten voegen naar een nieuwe economische realiteit. Een belangrijk nieuw element is bijvoorbeeld dat ook middelen worden vrijgemaakt voor scholing.

Het kabinet zal zich in de aanloop naar Prinsjesdag beraden op basis van de dan beschikbare informatie en bekijken welke stappen passend zijn voor de periode na deze verlenging.

Hierna gaan wij specifiek in op de verlengde en nieuwe maatregelen in Noodpakket 2.0.

1. Verlenging tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 2.0)

Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) te verlengen met nog eens drie maanden. De eerste NOW-tranche (NOW 1.0) begon op 1 maart 2020 en loopt nog tot en met 31 mei 2020 (zie hier onze meest recente berichtgeving over de NOW 1.0). De tweede NOW-tranche (NOW 2.0) zal naar verwachting gaan gelden voor de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

De uitwerking van de regeling moet nog volgen, maar hieronder gaan wij alvast in op de aankondiging van het kabinet op 20 mei 2020.

Kenmerken NOW 2.0

Het doel en de opzet van de NOW 2.0 zijn gelijk aan die van de NOW 1.0. Werkgevers die een terugval in de omzet ervaren van ten minste 20% kunnen ter behoud van werkgelegenheid een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Het betreft een aan het omzetverlies gerelateerde tegemoetkoming in de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus 2020.

 • Het kabinet streeft ernaar om aanvragen voor de NOW 2.0 mogelijk te maken per 6 juli 2020.
  - In verband met de verlenging kan de definitieve vaststelling voor de eerste subsidieaanvraag (NOW 1.0) pas worden ingediend vanaf 7 september 2020 (voor werkgevers die alleen een aanvraag voor de NOW 1.0 hebben ingediend).
  - Wanneer de definitieve vaststelling voor het tweede tijdvak (juni‑augustus 2020, NOW 2.0) kan worden ingediend, wordt later bekendgemaakt.
 • De omzetperiode waarover de omzetdaling moet worden berekend betreft wederom drie maanden. De periode start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wanneer ook al voor de periode maart‑mei 2020 subsidie is aangevraagd (NOW 1.0), dan moet de omzetperiode voor de verlengde aanvraag (NOW 2.0) aansluiten op de periode die gekozen is bij de eerdere aanvraag.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt verschoven van januari 2020 naar maart 2020. Dit kan al uitkomst bieden voor organisaties met een seizoenspiek.
 • In de NOW 2.0 zal de forfaitaire opslag (als tegemoetkoming voor andere werkgeverslasten) worden verhoogd van 30% naar 40%.
 • Bedrijven en organisaties mogen ook een aanvraag doen op grond van de NOW 2.0 als niet al een aanvraag over de periode maart-mei 2020 (NOW 1.0) is ingediend.

Nadere voorwaarden NOW 2.0

 • Ook bij de NOW 2.0 committeren werkgevers zich om de lonen van werknemers voor 100% door te betalen.
 • Bij het bepalen van de omzet tellen subsidies die in het kader van de coronacrisis worden ontvangen mee. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (zie punt 2 hierna).
 • Evenals bij de NOW 1.0 geldt ook bij de NOW 2.0 een sanctie als in de periode waarin de loonkosten worden gesubsidieerd (NOW 2.0: tussen 1 juni en 31 augustus 2020) ontslagaanvragen worden ingediend. In de NOW 2.0 bedraagt deze sanctie echter niet langer 150%, maar 100% van de loonsom van die werknemers waarvoor om bedrijfseconomische redenen ontslag is aangevraagd.
 • Werkgevers moeten bij de aanvraag voor de NOW 2.0 verklaren dat als de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is, zij gedurende een periode van vier weken overleg zullen voeren met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Ook moeten ze verklaren de aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

Dividenden, bonussen, inkoop eigen aandelen en om- en bijscholing

Bij NOW 2.0-aanvragen geldt als voorwaarde dat een bedrijf of groep geen dividend of bonussen over 2020 mag uitkeren, dan wel eigen aandelen mag inkopen, tot en met de (aandeelhouders)vergadering waarin in 2021 de jaarrekening wordt vastgesteld. Deze verplichting geldt alleen voor bedrijven waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Het verbod op uitbetaling van bonussen (waaronder winstdelingen en andere bonusbetalingen) ziet alleen op het bestuur en de directie.

Bij de verlenging van de NOW zal voor werkgevers een inspanningsverplichting gaan gelden om werknemers te stimuleren aan om- en bijscholing te doen. Het is nog niet duidelijk hoe deze verplichting exact in de regeling zal worden verwerkt, maar vermoedelijk zullen de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hierbij een belangrijke rol gaan vervullen. De NOW 1.0 verplichtte al tot het informeren van deze organen over de subsidieaanvraag; deze verplichting blijft onder de NOW 2.0 bestaan.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Omdat voor veel bedrijven en organisaties naast de personeelslasten ook de vaste lasten een probleem zijn, komt het kabinet met een nieuwe regeling, de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Deze nieuwe tegemoetkoming kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers werkzaam in de sectoren die onder de huidige TOGS-regeling vallen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (die minimaal 30% moet zijn), krijgen deze ondernemers een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS-regeling zal ook deze tegemoetkoming worden vrijgesteld van belastingheffing.

3. Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

De huidige Tozo-regeling, die afloopt op 31 mei 2020, wordt door het kabinet eenmalig met drie maanden verlengd, onder aanpassing van de voorwaarden. Zo zal de nieuwe ‘Tozo 2-regeling’ een partnerinkomenstoets bevatten. Die houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

De aan zelfstandige ondernemers geboden mogelijkheid om een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal af te sluiten bij hun gemeente tot een maximum van € 10.157 zal ook onder Tozo 2 beschikbaar blijven. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd maar daarbij onder het maximum zijn gebleven, hebben de mogelijkheid om bij hun gemeente een tweede lening af te sluiten. Daarbij mag de som van de twee leningen niet meer bedragen dan € 10.157. Bij een aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal zal aan zelfstandige ondernemers worden gevraagd te verklaren dat bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of van het verkeren in een staat van faillissement.

De uitkeringstermijn van Tozo 2 loopt tot en met 31 augustus 2020.

4. Start-ups: Corona-Overbruggingslening (COL)

Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen en de verwachte stijging in de komende maanden heeft het kabinet besloten om de Corona-Overbruggingslening (COL) uit Noodpakket 1.0, ter verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven, voor de komende drie maanden uit te breiden met een tweede tranche van € 150 miljoen aan leningen.

5. Financieringsinstrumenten: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Via de coronagarantie-instrumenten is voor bedrijven ook generieke liquiditeitssteun

beschikbaar. De verruimde garantie-instrumenten BMKB-C en GO-C uit Noodpakket 1.0 worden onder Noodpakket 2.0 gecontinueerd. Hiervoor is het garantiebudget opgehoogd. Voor de BMKB en BMKB-C samen is dit € 1,5 miljard en voor de GO en de GO-C samen € 10 miljard. Noodpakket 1.0 is op enig moment al aangevuld met een intensivering op de verstrekking van kleine kredieten. Deze zogenoemde Klein Krediet Corona (KKC-regeling) wordt momenteel ten uitvoer gebracht. Hiervoor wordt € 713 miljoen garantiebudget beschikbaar gesteld.

6. Uitstel van betaling

Eerder was al goedgekeurd dat aan ondernemers op verzoek uitstel van betaling kan worden verleend wanneer zij door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden en uitstel van betaling voor een periode van langer dan drie maanden. Wij verwijzen hiervoor naar onze berichtgeving van 29 april 2020.

De mogelijkheid om op grond van de bovengenoemde goedkeuring uitstel van betaling te krijgen stond oorspronkelijk open tot 19 juni 2020. Deze termijn zal worden verlengd tot 1 september 2020.

Indien een ondernemer voor langer dan drie maanden uitstel van betaling aanvraagt, moet aan een aantal aanvullende voorwaarden worden voldaan (onder meer is een verklaring van een derde-deskundige vereist wanneer de totale belastingschuld € 20.000 of meer bedraagt). Een aanvullende eis wordt dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van de verklaring wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.

Indien aan een ondernemer uitstel van betaling voor een periode langer dan drie maanden is toegekend, zal dit uitstel niet eerder dan 1 september 2020 worden ingetrokken. Bij het aflopen van het uitstel van betaling zal een passende betalingsregeling worden geboden. Ook hierover volgt nog nadere informatie.

Vanaf het tijdvak mei 2020 wordt uitstel van betaling van de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) mogelijk gemaakt voor vergunninghouders. Een verzoek om uitstel van betaling van BPM is pas mogelijk als een naheffingsaanslag is opgelegd; voor het tijdvak mei 2020 zal dat ongeveer half juli 2020 het geval zijn.

Voor betalingsverplichtingen op grond van de EU-douanewetgeving voor de maanden maart, april en mei 2020 past de Douane uitstelbeleid toe. Voor verlenging en afbouw hiervan is afstemming met de Europese Commissie nodig. Hierop komt het kabinet nog separaat terug.

7. Belasting- en invorderingsrente

Eerder had het kabinet de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 voor de duur van drie maanden verlaagd naar 0,01%. Nu is besloten dat de verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Het kabinet had ook al eerder aangegeven dat de belastingrente vanaf 1 juni 2020 voor drie maanden zal worden verlaagd naar 0,01%, met een uitzondering voor de inkomstenbelasting. Daarvoor zal de verlaging ingaan vanaf 1 juli 2020. Nu is besloten dat de verlaging van de belastingrente tot 1 oktober 2020 zal gelden.

8. Overige fiscale maatregelen

De duur van een aantal andere fiscale maatregelen die zonder nader besluit van het kabinet zouden aflopen voor 1 september 2020 wordt verlengd tot 1 september 2020. Dit betekent onder meer dat de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend, worden verlengd tot 1 september 2020.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.